Hlasování per rollam (10.8.2016)

10.8.2016

Vážení vlastníci,

na posledním shromáždění vlastníků dne 15. 6. 2016 byly projednány rámcové podmínky provozování koláren a následně jsme Vám poskytli k vyjádření „Provozní řád koláren“. Předkládáme Vám jeho finální znění se zapracovanými připomínkami ke schválení písemnou formou způsobem per rollam.

Dovolujeme si Vás požádat o vyjádření k návrhům usnesení v přiloženém hlasovacím formuláři, na němž v řádku „hlasování“ vyznačte svůj hlas zaškrtnutím příslušného políčka a doplňte svoji identifikaci v dolní části. Hlasovací formulář po vyplnění vhoďte do schránky SV u zadního vchodu 1961 (event. předejte do kanceláře v úředních hodinách) nejpozději do 31. 8. 2016.

V Praze dne 10. 8. 2016

Výbor společenství vlastníků


Provozní řád kolárny     Soubor:provozní_řád_kolárny_-_sv_píškova_final.pdfPopis:

Hlasovací formulář    Soubor:hlasovací_formulář.pdfPopis: