Pozvánka na členskou schůzi BD (1.6.2016)

31.5.2016

POZVÁNKA

Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Termín:     15. 6. 2016

Čas:           zahájení bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků SV Píškova (cca 20:30 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Pokud řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo v souladu se stanovami družstva (čl. 22, odst. 1) náhradní členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě s časem konání 20:45 hod.

Program:   1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze

                  2) Zpráva o činnosti představenstva

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015

                  5) Různé

V případě, že se členské schůze nemůžete jako člen družstva zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu, které důvěřuje. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.

Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:bd_pozvánka_15-06-2016.pdfPopis:

Účetní závěrka BD za rok 2015:   Soubor:Účetní_závěrka_2015_bd.pdfPopis:

Výroční zpráva BD za rok 2015:   Soubor:bd_výroční_zpráva_2015.pdfPopis: