Pozvánka na členskou schůzi BD (25.8.2015)

25.8.2015

POZVÁNKA

Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Termín:     9. 9. 2015

Čas:           zahájení v 19:00 hod., prezence od 18:45 hod.

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Pokud řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo v souladu se stanovami družstva (čl. 22, odst. 1) náhradní členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě s časem konání 19:15 hod.

Program:   1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze

                   2) Otvírání obálek s nabídkami na koupi bytů 3+1 a 2+kk

                   3) Schválení převodu finančních prostředků

                   4) Diskuze

V případě, že se členské schůze nemůžete jako člen družstva zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu, které důvěřuje. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.

Pozvánka a formulář plné moci:    Soubor:bd_pozvánka_09-09-2015.pdfPopis: