Pozvánka na členskou schůzi - 17.10.2018

2.10.2018


POZVÁNKA

Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Termín:     17. 10. 2018

Čas:           18:30 hod.(prezence od 18:15 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Pokud řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo v souladu se stanovami družstva (čl. 22, odst. 1) náhradní členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě s časem konání 18:45 hod.

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze

                  2) Zpráva o činnosti představenstva a informace o hospodaření

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017

                  5) Změna prohlášení vlastníka budovy

                  6) Různé

V případě, že se členské schůze nemůžete jako člen bytového družstva zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:bd_pozvánka_17-10-2018.pdfPopis:

Podklad pro schválení účetní závěrky za rok 2017:   Soubor:bd_Účetní_závěrka_2017.pdfPopis:

Výroční zpráva za rok 2017:   Soubor:bd_výroční_zpráva_2017.pdfPopis: