Pozvánka na členskou schůzi - 3. 4. 2019

19.3.2019


POZVÁNKA

Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Termín:     3. 4. 2019

Čas:           bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků SV Píškova (cca 20:00 hod.)

Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Pokud řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo v souladu se stanovami družstva (čl. 22, odst. 1) náhradní členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě s časem konání 20:15 hod.

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze

                  2) Zpráva o činnosti představenstva

                  3) Zpráva kontrolní komise

                  4) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018

                  5) Různé

V případě, že se členské schůze nemůžete jako člen bytového družstva zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti.


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:bd_pozvánka_03-04-2019.pdfPopis:

Zpráva o činnosti představenstva:   Soubor:bd_zpráva_o_činnosti_představenstva.pdfPopis:

Zpráva o činnosti kontrolní komise:   Soubor:bd_zpráva_o_činnosti_kk.pdfPopis:

 

Podklad pro schválení účetní závěrky za rok 2018:   Soubor:bd_Účetní_závěrka_2018.pdfPopis:

Výroční zpráva za rok 2018:   Soubor:bd_výroční_zpráva_2018.pdfPopis: