Pozvánka na členskou schůzi - 3.12.2019

18.11.2019

POZVÁNKA
Představenstvo Bytového družstva Píškova I svolává a zve své členy
NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Termín:     3. 12. 2019
Čas:           bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků SV Píškova (cca 20:00 hod.)
Místo:        Fakultní základní škola Brdičkova 1878 (1. p.)

Pokud řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo v souladu se stanovami družstva (čl. 22, odst. 1) náhradní členskou schůzi ve stejném termínu na stejném místě s časem konání 20:15 hod.

Program:  1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů členské schůze
                  2) Zpráva o činnosti představenstva
                  3) Zpráva o činnosti kontrolní komise
                  4) Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2020
                  5) Informace k průběhu řešení změny prohlášení vlastníka budovy
                  6) Informace k předpokládanému průběhu likvidace družstva
                  7) Různé

V případě, že se členské schůze nemůžete jako člen bytového družstva zúčastnit osobně, zplnomocněte k tomuto úkonu jinou osobu. K prezenci se dostavte s průkazem totožnosti. 


Pozvánka a formulář plné moci:   Soubor:bd_pozvánka_03-12-2019.pdfPopis: