Vyúčtování služeb 2017 (3.4.2018)

3.4.2018

Vážení vlastníci bytových jednotek,

v následujících nech Vám bude doručeno vyúčtování záloh na služby poskytované s užíváním bytů za rok 2017. Vyúčtování je rozepsané po jednotlivých službách s uvedením skutečných nákladů a předepsaných záloh. Do nákladů byly zahrnuty a rozúčtovány veškeré dodavatelské faktury vztahující se k danému období.

V případě, že budete mít připomínky k předloženému vyúčtování, můžete je v písemné podobě k následnému prověření zaslat na svpiskova@email.cz , nebo vhodit do schránky SV(zadní vchod 1961), event. předat osobně do kanceláře SV v úředních hodinách, nejpozději do 30. 4. 2018. Po ukončení této lhůty již nebude možné brát zřetel na další vznesené připomínky z důvodu hromadného zpracování uzávěrkových operací k přeplatkům a nedoplatkům.

Pokud je ve Vašem vyúčtování přeplatek, bude Vám vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet, který nám sdělíte vyplněním formuláře – viz níže. V případě, že o bezhotovostní převod nepožádáte, bude Vám na vyplacení přeplatku zaslána poštovní poukázka typu B (výplatní) s nejzazším termínem splatnosti 31. 5. 2018. V takovém případě bude přeplatek ponížen o poplatek České pošty za vygenerování a doručení poukázky.

Vykazuje-li Vaše vyúčtování nedoplatek, zašlete ho na účet SV číslo 252393218/0300 a do variabilního symbolu (VS) uveďte číslo, které najdete v kolonce „Var. symbol:“ - vlevo nahoře ve vyúčtování (číslo vchodu a bytu). Nedoplatek uhraďte nejpozději do 31. 5. 2018.

Výbor společenství vlastníků