Domovní řád

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1)  Domovní řád je součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Píškova 1959‑1962 (dále jen „společenství vlastníků“), jeho ustanovení jsou závazná pro všechny vlastníky či spoluvlastníky bytů, jejich nájemce, podnájemce, osoby spolubydlící a návštěvy (dále jen „uživatel bytu“) a upravuje pravidla, podmínky a způsob užívání bytových jednotek, nebytových prostorů a společných částí domu a jeho zařízení.

2)  Tato pravidla vychází z obecně závazných právních předpisů, jakož i z dobrých mravů, obecných zvyklostí a vzájemné lidské ohleduplnosti, jejichž dodržování má přispět k tomu, aby domy byly řádně užívány a udržovány, aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování a aby byla zajištěna bezpečnost jejich obyvatel.

 

Čl. 2 - Základní pojmy

1)  Bytem se rozumí soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určené výhradně k bydlení. Jeho příslušenstvím jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (sklepní kóje).

2)  Nebytovým prostorem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

3)  Společnými částmi domu jsou prostory, prvky a části domu určené pro společné užívání, zejména vchody, schodiště, chodby, výtahy, sušárny, přístupy ke sklepním kójím, lodžie, rozvody tepla, vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, hromosvody, společné antény a anténní rozvody, rozvody zvonků, domácích telefonů a jejich venkovní tlačítka, poštovní schránky, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, prvky obvodového pláště (okna, lodžiové dveře a zábradlí), společná zařízení domu (např. výměníková stanice), rozvodné skříně pro umístění elektrických zařízení domu (např. elektroměry), technologické šachty.

4)  Správcem je výbor společenství vlastníků, který zajišťuje činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a zabezpečováním dalších činností spojených s provozem domu v souladu se stanovami společenství vlastníků.

 

Čl. 3 - Užívání bytu

1)  Byt nesmí být užíván k jinému účelu, než k jakému byl kolaudován. To znamená, že nesmí být užíván ke komerčním či podnikatelským účelům, které by byly v rozporu se zákony, pravidly a opatřeními jakéhokoli orgánu státní správy či jinak škodlivé společenství vlastníků jako celku a v rozporu s jeho účelem.

2)  Společenství vlastníků je povinno zajistit uživatelům bytů plný a nerušený výkon jejich práv spojených s užíváním bytu.

3)  Pokud to nezbytně vyžaduje provoz, je uživatel bytu povinen po předchozím vyzvání správce umožnit přístup do bytu za účelem zjištění jeho technického stavu, instalace a údržby zařízení pro měření tepla a vody v bytě a umožnit odečet naměřených hodnot.

4)  Při poškození kteréhokoli z měřičů je uživatel bytu povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit správci. Při nesplnění této povinnosti a zjištění poškození tohoto zařízení v okamžiku provádění odečtů je úhrada nákladů, případně rozúčtování nákladů následně vzniklých pro celý objekt, předepsána vlastníkovi bytu.

5)  Ve výjimečných případech ohrožení života, zdraví osob nebo majetku má správce právo zajistit zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu uživatele. O tomto zásahu je správce povinen neprodleně vyrozumět uživatele a pořídit o zásahu písemný protokol. Předejít mimořádné situaci násilného zpřístupnění bytu z výše uvedeného důvodu může jeho uživatel tím, že v případě déletrvající nepřítomnosti zajistí možnost zpřístupnění bytu pověřenou osobou a správci oznámí kontaktní informace (telefon, email a pod.).

6)  Uživatel bytu se zdrží všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, zejména nesmí obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi, elektromagnetickým rušením apod. Výslovně je zakázáno kouření ve všech společných částech domu a odhazování jakýchkoli předmětů včetně nedopalků cigaret z lodžií a oken. Porušení tohoto zákazu může být klasifikováno jako obecné ohrožení se všemi důsledky z toho plynoucími.

7)  Květinové nádoby (truhlíky, květináče apod.) vyložené na vnějších parapetech oken, lodžiích a jejich zábradlí musí být zajištěny tak, aby nedošlo působením povětrnostních vlivů nebo manipulací k pádu. Při jejich zalévání je třeba dbát na to, aby voda nekontrolovaně nestékala a nesmáčela fasádu, případně neznečišťovala okna a lodžie v nižším patře. Uživatel bytu nesmí na lodžiích a vnějších parapetech oken krmit, lákat a jinak trpět volně žijící ptáky a jejich znečišťování společných částí domu.

8)  Vlastník bytu je povinen zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění běžné údržby související s obvyklým opotřebením bytu, tak aby její zanedbání nemělo negativní dopad na majetek a zdraví ostatních uživatelů bytů, společné prostory nevyjímaje. Uživatel bytu je povinen urychleně oznámit správci potřebu oprav na společných částech v bytě (stoupací vedení vody a odpadů včetně uzávěrů, topná tělesa a jejich připojení apod.) a umožnit jejich provedení. Škody vzniklé prokazatelným neplněním těchto povinností budou v odpovídající výši vymáhány po vlastníkovi bytu.

9)  Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování do dalších částí domu. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit správci k zajištění příslušného zásahu. V takovém případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do bytu.

10)  Vlastník bytu nesmí provádět žádné stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího souhlasu správce. Jedná se zejména o přeložky nebo změny vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, výměnu a úpravy bytových jader, dispoziční změny (odstraňování či přemísťování) příček a stavebních otvorů v nich. Zřizování rozhlasové, televizní, satelitní antény a jiných zařízení na obvodovém plášti, vnějších konstrukcích (zábradlí lodžií) a na střeše domu je přípustné jen po projednání a schválení správcem, a to výhradně postupem s ním dohodnutým. Stejný postup se týká i dodatečných montáží prováděných na lodžiích jako jsou např. skleněné stěny, markýzy apod. V případě provedení neschválených a nepovolených úprav může správce žádat, aby provedené změny byly na náklady vlastníka bytu a ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu. Vlastník bytu, který, provádí správcem povolené úpravy, plně zodpovídá za škody vzniklé z důvodu takové činnosti v jednotlivých bytech i v domě jako celku.

 

Čl. 4 - Užívání společných prostor a zařízení domu

1)  Společné části domu se užívají výhradně k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení, tak aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě a aby nebyly porušovány bezpečnostní a požární předpisy.

2)  Umísťování jakýchkoli předmětů ve společných prostorách je zakázáno. Obdobně není dovoleno umisťování věcí jiných, než kočárky, jízdní kola, dětské sportovní náčiní a věcí obdobné povahy do společných prostor určených k ukládání těchto věcí (kočárkárny). Odloženou věc je uživatel bytu povinen na pokyn správce a ve lhůtě jím stanovené odstranit. Neučiní-li tak, odstranění zajistí správce na náklady uživatele bytu.

3)  Uživatelé bytů jsou povinni zejména:

a)  neomezovat přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům a rozvodným skříním elektrických zařízení a technologickým šachtám,

b)  neukládat ve společných prostorech včetně sklepních kójí látky snadno vznětlivé, výbušné či jinak nebezpečné,

c)  zabezpečit, aby věci uložené v souladu s tímto domovním řádem nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců,

d)  dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, násilím neotevírat jeho dveře před úplným zastavením apod.

4)  Ve společných prostorách není dovoleno zejména:

a)  užívat otevřený oheň a kouřit (ani z otevřených oken na chodbách), konzumovat alkohol a užívat omamné a psychotropní látky,

b)  chovat se hlučným, bezohledným či jinak obtěžujícím způsobem,

c)  využívat tyto prostory k provádění drobných domácích a řemeslných prací a jiným pracovním činnostem a k provádění hlučných, zapáchajících a znečišťujících soukromých aktivit,

d)  používat stěny, skleněné výplně dveří a informační nástěnky společenství vlastníků k reklamním účelům či soukromým sdělením,

e)  jakkoli zasahovat do rozvodných skříní elektrických zařízení a neoprávněně manipulovat se zařízením domu, především pak s kamerami monitorovacího systému, elektronickým zabezpečením vchodových dveří apod.

5)  Poškození společných částí domu nebo nadměrné znečištění společných prostor nad rámec obvyklého užívání je povinen neprodleně odstranit vlastník bytu, jehož uživatel je způsobil, jinak je povinen hradit náklady na jejich odstranění.

 

Čl. 5 - Zajištěni pořádku, čistoty a údržby v domě

1)  Uživatelé bytů jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve společných prostorách a chránit společné části domu před jejich poškozováním a vandalismem.

2)  Společenství vlastníků na náklady vlastníků bytů zajišťuje prostřednictvím správce ve společných prostorách a u společných částí domu činnosti spojené s jejich správou a to zejména:

a)  pravidelný úklid společných prostor (podlahy chodeb, schodiště, výtahy, okna),

b)  péči o provozuschopnost osvětlovacích těles, elektronického zabezpečení vstupu, výtahů, kamerového monitoringu a rozvodů STA,

c)  dohled nad řádným stavem a funkcí rozvodů vody, plynu a ústředního topení, elektrické instalace a rozvodů, kanalizace, hydrantů,

d)  pravidelné revize společných zařízení v domě, kontroly plnění podmínek požárních a bezpečnostních předpisů,

e)  údržbu a potřebné operativní opravy společných zařízení (zavírače, zarážky a kování dveří, vypínače, venkovní panel zvonků apod.).

 

Čl. 6 - Domácí zvířata

1)  Chovat psy, kočky, ptáky a další domácí zvířata (včetně terarijních a akvarijních) je dovoleno pouze v souladu a s dodržováním hygienických a bezpečnostních předpisů, případně vyhlášky či obdobného předpisu vydaného pro chov zvířat místně příslušným úřadem.

2)  Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena. Zodpovídá za to, že chování těchto zvířat není na obtíž ostatním uživatelům domu především pak v době nočního klidu. Zejména je povinen zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů bytů a domu (např. znečišťováním společných prostor a částí domu, hlasitým štěkotem psů apod.).

3)  Uživatelé bytu jsou povinni udržovat chovaná domácí zvířata v čistotě a bez parazitů a obstarávat jim v případě potřeby odpovídající veterinární péči. Pokud chovaná domácí zvířata obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou, parazity či agresivitou ostatní obyvatele domu, případně pokud je zvíře týráno, vyzve správce uživatele bytu k nápravě. Nezjedná-li uživatel bytu v určené lhůtě nápravu, obrátí se správce na příslušnou veterinární správu se žádostí o zjednání nápravy.

4)  Chov zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit správci.

 

Čl. 7 - Klid v domě

1)  Uživatelé bytů jsou povinni chovat se a byt užívat v souladu s dobrými mravy tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy činnostmi provázenými nadměrným hlukem.

2)  Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu bylo zamezeno jakémukoli hluku. V této době zejména není dovolena hlasitá reprodukce audio a video zařízení, hra na hudební nástroje či zpěv, hlučná zábava a používání hlučných elektrospotřebičů, nástrojů a zařízení.

3)  Doba nočního klidu je od 22:00 hod. do 6:00 hod.

4)  Hlučné montážní či stavební práce je možné vykonávat pouze v pracovní dny a o sobotách od 8:00 do 18:00 hodin. Ve zcela výjimečných případech, kdy je nutné tyto práce provádět v neděli nebo ve svátek, oznámí uživatel bytu tuto skutečnost s uvedením termínu a doby na informační nástěnce. I v tomto případě musí dodržet dobu jako v pracovní den.

 

Čl. 8 - Společná a závěrečná ustanovení

1)  Tento domovní řád jsou povinni dodržovat všichni uživatelé bytů. Analogicky závazný je v příslušných ustanoveních i pro nájemce nebytových prostor.

2)  Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných obecně závazných předpisů a norem.

3)  Spory mezi uživateli bytů navzájem, které vznikly ve vztazích upravených tímto domovním řádem, se zabývá správce, pokud jejich řešení nenáleží jinému orgánu.

4)  V případě nedodržení domovního řádu má správce právo předložit nebo doporučit na shromáždění vlastníků návrhy opatření k zajištění jeho dodržování.

5)  Porušení domovního řádu je porušení povinnosti člena společenství vlastníků podle čl. 5, odst. 3), písm. a) stanov Společenství vlastníků Píškova 1959-1962.

6)  Domovní řád byl schválen na shromáždění společenství vlastníků dne 15. 6. 2016 a dnem schválení nabyl účinnosti.

7)  Tento domovní řád lze měnit jen se souhlasem shromáždění společenství vlastníků.

SVJ Píškova > Dokumenty > Domovní řád