Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti a podání vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů a dále nahlížet svým pověřeným členem do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od statutárního orgánu potřebné informace, vysvětlení a písemné podklady pro svoji kontrolní činnost.

Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění vlastníků, kterému podává zprávu o své činnosti a výsledcích provedených kontrol či revizí; je nezávislá na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost vykonává v souladu se stanovami a právními předpisy; zjistí-li nedostatky, upozorní na ně výbor a nejsou-li nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě shromáždění.

Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni shromážděním vlastníků, ze svého středu si volí a odvolávají předsedu kontrolní komise. Funkční období kontrolní komise končí 31.3.2024.


předseda kontrolní komise: Ing. Petr Haufenhofer
členové kontrolní komise: Ing. Miroslav Matula
 Ing. Vratislav Frouz
SVJ Píškova > Orgány SV > Kontrolní komise