Stanovy

Čl. 1 - Základní ustanovení

(1)  Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domů a pozemků podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), o bytovém spoluvlastnictví (část třetí, díl 4, oddíl 5) a podle těchto stanov. Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem při naplňování svého účelu. Společenství nesmí podnikat ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

(2)  Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

(3)  Za dluhy společenství ručí každý člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

(4)  Společenství se nesmí zavázat k podílení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či zajištění dluhů jiné osoby. K takovému právnímu jednání se nepřihlíží.

(5)  Společenství se může stát členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek, anebo členem právnické osoby, která jinak působí v oblasti bydlení; v rámci tohoto členství se může společenství zavázat pouze k poskytování členských příspěvků této právnické osobě. Obdobně se může sdružit s jiným společenstvím za účelem vzájemné spolupráce při zajišťování svého účelu.

 

Čl. 2 - Název a sídlo společenství

(1)  Název: Společenství vlastníků Píškova 1959-1962.

(2)  Sídlo: Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.

(3)  Identifikační číslo: 24289086.

 

Čl. 3 - Členství ve společenství

(1)  Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek (fyzické i právnické osoby), v domech Píškova čp. 1959, 1960, 1961 a 1962 na parcelách parcelní číslo 2131/267, 2131/268, 2131/269 a 2131/270 v katastrálním území Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

(2)  Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky a vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem vlastnického práva k jednotce.

(3)  Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

(4)  Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo hlasovat na shromáždění vlastníků jako jeden vlastník s velikostí hlasu odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech, přičemž velikost hlasu je nedělitelná.

(5)  Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství, což platí rovněž pro účast a hlasování na shromáždění. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Nebyl-li by zmocněn společný zástupce, uvede se v prezenční listině shromáždění nepřítomnost společného zástupce spoluvlastníků jednotky (v prezenční listině se vykazuje jako nepřítomnost jednoho vlastníka s velikostí hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví).

(6)  Společný zástupce plní jménem spoluvlastníků jednotky, nebo jménem manželů majících jednotku ve společném jmění, vůči společenství jednotlivé povinnosti podle těchto stanov a další obdobné povinnosti, kdy se vyžaduje součinnost vlastníka jednotky.

(7)  Členství ve společenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce.

(8)  Členství ve společenství zaniká:

a)  převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky na jinou osobu,

b)  úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

c)  zánikem člena společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví,

d)  zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

e)  dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.

(9)  Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství ke dni právních účinků vkladu práva změny předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí. Tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit statutárnímu orgánu společenství.

 

Čl. 4 - Seznam členů společenství, oznamovací povinnost členů a právo na informace

(1)  Výbor společenství zajišťuje vedení seznamu vlastníků jednotek (členů společenství), v němž se ke každé jednotce uvádí alespoň:

a)  označení (číslo) jednotky,

b)  jméno a příjmení (popřípadě titul) nebo název právnické osoby,

c)  datum narození fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby,

d)  adresa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby,

e)  adresa pro doručování (na žádost člena, aby mu bylo společenstvím doručováno na jinou adresu, než je adresa jeho trvalého pobytu),

f)   velikost hlasu při hlasování na shromáždění,

g)  počet osob obývajících jednotku (majících v bytě domácnost).

(2)  Je-li jednotka ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů, uvádí se alespoň:

a)  údaje k uvedené jednotce jako v odst. 1,

b)  velikost podílu na jednotce,

c)  zmocněný společný zástupce.

(3)  V seznamu členů se v případě, že jsou poskytnuty, dále uvádí:

a)  kontakt pro elektronickou komunikaci (emailová adresa, datová schránka, apod.),

b)  telefonický kontakt.

(4)  Přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě (nájemci), uvede se k jednotce také jméno a adresa trvalého pobytu této osoby.

(5)  Výbor je povinen zajistit neprodleně aktualizaci údajů v seznamu členů vždy na základě písemného oznámení změny údajů vlastníkem jednotky (členem společenství). Změny v údajích o společném zástupci se provedou na základě nově udělené písemné plné moci spoluvlastníky jednotky, jíž se ruší předchozí plná moc.

(6)  Každý, kdo nabyl jednotku do vlastnictví, je povinen oznámit výboru společenství nabytí jednotky do vlastnictví hodnověrným dokladem o nabytí vlastnického práva k jednotce (zejména např. výpisem z katastru nemovitostí nebo rozhodnutím soudu, apod.). Spolu s tím je povinen oznámit údaje uvedené v odst. 1 až 4 do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem jednotky.

(7)  Vlastník jednotky je povinen oznámit výboru společenství vždy nejpozději do jednoho měsíce, kdy změna nastala, každou změnu údajů zapsaných v seznamu členů, týkající se jednotky v jeho vlastnictví, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm nejméně po dobu tří po sobě jdoucích měsíců. To platí i v případě, přenechal-li vlastník jednotky byt nebo část bytu k užívání jiné osobě (nájemci). V tomto případě oznámí i jméno a adresu trvalého pobytu této osoby. V případě spoluvlastnictví jednotky oznamuje tyto údaje společný zástupce.

(8)  Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu výbor společenství základní identifikační údaje kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo nájemce v domě, kterými je pouze jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (event. doručovací adresa). Vlastník jednotky, který si informace vyžádal, a byly mu společenstvím poskytnuty, je oprávněn použít je pouze pro vlastní informovanost a nesmí s nimi jakkoli nakládat ve vztahu ke třetím osobám. V opačném případě odpovídá za škodu, která by tím vlastníkům jednotek nebo společenství vznikla a odpovídá za porušení práva vlastníka jednotky na ochranu osobních údajů. Vlastník jednotky podává žádost o poskytnutí základních identifikačních údajů vlastníka jednotky nebo nájemce výboru v písemné formě. Informaci poskytne výbor vlastníkovi jednotky rovněž písemně nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti člena o její poskytnutí.

 

Čl. 5 - Členská práva a povinnosti vlastníka jednotky a způsob jejich uplatňování

(1)  Vlastník jednotky jako člen společenství má, kromě práv a povinností spojených s vlastnictvím jednotky, také práva a povinnosti vyplývající z členství ve společenství.

(2)  Vlastník jednotky jako člen společenství má zejména tato práva:

a)  účastnit se veškeré činnosti společenství za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,

b)  účastnit se jednání shromáždění, hlasováním se podílet na jeho rozhodování a obdržet zápis,

c)  volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li zákonem stanovené a těmito stanovami určené podmínky a předpoklady pro způsobilost být členem voleného orgánu společenství,

d)  předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k odstranění nedostatků v jejich činnosti nebo ke zlepšení činnosti společenství,

e)  seznámit se s tím, jak společenství hospodaří a jak domy a pozemky spravuje, v prostorách určených společenstvím nahlížet do smluv uzavřených ve věci správy domu a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domů a pozemků a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky,

f)   obdržet jedenkrát ročně vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domů a záloh na úhradu služeb, které byly poskytnuty na účet společenství, a vrácení případných přeplatků,

g)  svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř upravovat svůj byt, jakož i užívat společné prostory, nesmí však ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv ani změnit nebo poškodit společné prostory,

h)  navrhnout soudu, je-li pro to důležitý důvod, aby soud rozhodl o záležitosti, která sice byla předložena shromáždění k rozhodnutí, ale nebylo možné usnesení schválit z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se.

(3)  Vlastník jednotky jako člen společenství má zejména tyto povinnosti:

a)  dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a s těmito stanovami a dodržovat domovní řád a další závazná pravidla schválená shromážděním,

b)  řídit se při užívání společných prostor, částí domů, pozemků přiléhajících k domům a společných zařízení domů pravidly určenými těmito stanovami, právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení a při dodržování obvyklých pravidel soužití v domě zajistit jejich dodržování také osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,

c)  zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek,

d)  udržovat na svůj náklad byt a společné části domu přenechané vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání spolu s jednotkou (zejména sklepní kóje a lodžie), jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,

e)  odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti (včetně domácích zvířat),

f)   neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domů, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domů poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,

g)  řídit se při užívání a provozu elektrických a plynových a spotřebičů v bytě pokyny výrobce a u elektrických a plynových rozvodů dodržovat právní předpisy, zejména ustanovení o periodických revizích,

h)  nejpozději do 15. dne příslušného měsíce hradit stanovené příspěvky na správu domů a pozemků, jakož i další příspěvky, pokud byla jejich úhrada schválena rozhodnutím shromáždění,

i)    nejpozději do 15. dne příslušného měsíce hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a ve stanovené lhůtě hradit nedoplatky vyplývající z provedeného vyúčtování,

j)    umožnit po předchozím vyzvání členem výboru společenství přístup do jednotky (bytu) nebo výlučně užívané společné části domu v případech výslovně uvedených v zákoně, nebo pokud neodkladné okolnosti vyžadují provedení opravy, úpravy, údržby či revize společných částí domu procházejících bytem nebo se v něm nacházejících (například rozvody vody, plynu a elektřiny, potrubí kanalizace a vzduchotechniky, kabelové rozvody) nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav a v případě instalace a odečtu měřičů spotřeby médií a energií činí se vyzvání nejméně 3 dny přede dnem, kdy má být umožněn vstup do bytu nebo výlučně užívané společné části domu,

k)  umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a poskytnout součinnost při provádění odečtů naměřených hodnot,

l)    zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně společných částí, o nichž bylo rozhodnuto k tomu příslušným orgánem společenství,

m) oznámit předem výboru záměr o provedení stavebních úprav v bytě, předložit včas stavební dokumentaci pokud je podle právních předpisů vyžadována a umožnit přístup do bytu za účelem ověření, zda stavební úpravy neohrožují výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek nebo nezasahují společné části či neporušují statiku domu,

n)  oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství podle čl. 4, odst. 6 a všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, podle čl. 4., odst. 7,

o)  v případě dlouhodobější nepřítomnosti sdělit výboru kontaktní osobu, která je oprávněná v případě naléhavosti zajistit přístup do bytu.

(4)  Na návrh společenství nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu, způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práva ostatním vlastníkům jednotek.

(5)  Statutární orgán společenství zajišťuje, aby každý vlastník jednotky jako člen společenství byl seznámen se stanovami společenství, přičemž zajistí prokazatelné seznámení každého vlastníka jednotky - člena společenství s pravidly pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí, pro příspěvky na správu domu a pozemku a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek a s pravidly pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

 

Čl. 6 - Orgány společenství - společná ustanovení

(1)  Orgány společenství jsou:

a)  shromáždění,

b)  výbor (statutární orgán společenství),

c)  kontrolní komise.

(2)  Členem voleného orgánu uvedeného v odst. 1, písm. b) a c) může být pouze fyzická osoba, která je ke dni volby starší 18 let, je členem nebo společným členem tohoto společenství a nemá k tomuto dni vůči společenství žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, je plně svéprávná a bezúhonná podle zákona upravujícím živnostenské podnikání, nebo právnická osoba, která je členem tohoto společenství a ke dni volby nemá vůči společenství žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.

(3)  Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.

(4)  Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství fyzickou osobou je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. Za právnickou osobu jedná výbor nebo zmocněnec.

(5)  Délka funkčního období členů volených orgánů společenství činí 3 roky ode dne zvolení nebo ode dne, který byl při volbě určen jako počátek výkonu funkce. Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.

(6)  Člen voleného orgánu, který přijal funkci, se tímto zavazuje, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce nestačí. Vezme-li na sebe funkci, ačkoliv ví, že ji nebude schopen řádně zastávat, má rezignovat, jinak se jedná o nedbalost.

(7)  Členství ve voleném orgánu končí:

a)  uplynutím funkčního období,

b)  odvoláním z funkce podle těchto stanov

c)  odstoupením z funkce v průběhu funkčního období,

d)  zánikem členství ve společenství.

(8)  Člen voleného orgánu může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.

(9)  Člen voleného orgánu nesmí odstoupit z funkce podle odst. 7, písm. c) v době, kdy je to pro společenství nevhodné Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na svém zasedání projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

(10)  Po ukončení členství ve voleném orgánu, je tento bývalý člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného pověřeného člena orgánu. Zejména je povinen předat všechny písemnosti společenství, které měl ve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce nezbytnými pro plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím a přejímajícím.

(11)  Za člena voleného orgánu, který byl odvolán nebo odstoupil z funkce, popř. jehož členství ve společenství zaniklo, provede nejbližší shromáždění novou volbu. Funkční období takto nově zvoleného člena voleného orgánu končí uplynutím funkčního období původně zvoleného člena podle odst. 5.

(12)  Po uplynutí funkčního období vykonávají dosavadní členové voleného orgánu své funkce do doby zvolení nového orgánu nebo do dne určeného při volbě jako počátek výkonu funkce, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne uplynutí funkčního období.

(13)  Volený orgán se řídí a postupuje v souladu s příslušným jednacím řádem.

(14)  Členové voleného orgánu mají nárok na odměnu za výkon funkce v případě, že poskytovávání odměny schválí shromáždění, které také schvaluje souhrnnou výši této odměny volenému orgánu jako celku.

 

Čl. 7 - Shromáždění

(1)  Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, jako členové společenství (dále jen „vlastník jednotky“ nebo „vlastníci jednotek“). Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (čl. 3, odst. 5).

(2)  Výbor je povinen svolávat shromáždění tak, aby se konalo nejméně jednou za účetní období (rok). Shromáždění, na kterém se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

(3)  Výbor mimo podmínky dle odst. 2 svolá shromáždění vždy, je-li to v důležitém zájmu společenství a dále je povinen svolat shromáždění jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají nejméně jednu čtvrtinu všech hlasů a to nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byl doručen písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění. Pokud není žádosti kontrolní komise nebo vlastníků jednotek ve lhůtě vyhověno, svolají tito žadatelé shromáždění sami způsobem dle odst. 4 a 5. Za tím účelem je povinenvýbor bez odkladu poskytnout svolavatelům údaje ze seznamu členů, které jsou potřebné ke svolání shromáždění.

(4)  Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání shromáždění uveřejní pozvánku na domovní vývěsce a na internetových stránkách společenství. Současně ji doručí členům na adresu bytu uvedenou v seznamu členů vhozením do poštovní schránky a uvedl-li vlastník jednotky do seznamu členů doručovací adresu, zasílá se pozvánka na tuto doručovací adresu poštou. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání shromáždění.

(5)  Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a program jednání. K pozvánce se, pokud možno, připojí podklady týkající se programu jednání; v případě, že nejsou připojeny k pozvánce podklady týkající se programu jednání, např. pro značný rozsah nebo z jiného důvodu, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. V pozvánce se uvede, kde a kdy je možné se s těmito podklady seznámit.

(6)  Na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných požadovat svolání shromáždění zařadí výbor jimi určenou záležitost na program nejbližšího shromáždění. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom výbor členy přítomné na shromáždění. Záležitosti, které nebyly zařazeny v pozvánce do programu shromáždění, může shromáždění projednat jedině v případě, že je přítomna tříčtvrtinová většina a všichni přítomní s projednáním souhlasí; platí to i v případech podle předcházející věty.

(7)  Jednání shromáždění řídí předseda nebo místopředseda výboru nebo pověřený člen výboru, v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odst. 3 věty druhé, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

(8)  Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny, může se kterýkoli přehlasovaný člen společenství obrátit s návrhem o rozhodnutí na příslušný soud. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

(9)  Vlastník jednotky se může nechat na shromáždění zastoupit na základě písemné plné moci udělené zmocněnci. Zmocněnec může zastupovat nejvíce tolik vlastníků jednotek, kteří mají dohromady 15 procent všech hlasů. Je-li zmocněncem jiná osoba než vlastník jednotky zapsaný v seznamu členů, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen.

(10)  Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování v následujících záležitostech:

a)  změny stanov, schválení a změny dalších interních předpisů společenství,

b)  volba a odvolání členů volených orgánů,

c)  schválení účetní závěrky a výroční zprávy,

d)  vypořádání výsledků hospodaření,

e)  schválení rozpočtu společenství na kalendářní rok s tím, že pokud ho pro daný rok shromáždění neschválí, platí rozpočet předchozího roku upravený o míru inflace za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou ČSÚ,

f)  stanovení celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku na základě rozpočtu pro příští období,

g)  vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku,

h)  způsob rozúčtování nákladů na služby na jednotlivé jednotky na základě pravidel určených těmito stanovami není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,

i)  vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství podle zákona, těchto stanov nebo obecně závazných předpisů, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru,

j)  určení osoby (nebo její změna), která má zajišťovat některé činnosti správy, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změn této smlouvy v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti,

k)  určení výše finančního limitu, do kterého výbor samostatně uzavírá smlouvy na záležitosti související se správou domů,

l)  určení výše finančního limitu, od kterého je výbor povinen organizovat výběrové řízení na záležitosti související se správou domů,

m)  modernizace, rekonstrukce a opravy společných částí domu,

n)  podmínky a pravidla pro užívání nebytových prostor, společných prostor a společných částí domu,

o)  změna účelu užívání domu nebo jednotky, změna podlahové plochy bytu, úplné nebo částečné sloučení nebo rozdělení jednotek, změna podílu na společných částech domu, změna v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, změny ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka podle § 1166 zákona,

p)  nabývání nemovitých věcí (bytů nebo nebytových prostor k účelům), které jsou předmětem činnosti společenství a majetkové dispozice s těmito věcmi (převody, darování, zatěžování právy jiných osob, ručení těmito věcmi apod.), totéž platí pro jiná práva a majetkové hodnoty a pro movité věci, je-li jejich pořizovací cena vyšší než finanční limit schválený podle písm. l),

q)  uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,

r)  uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

s)  uzavírání, prodlužování či změny smluv o nájmu společných částí domu,

t)  stanovení výše odměny volených orgánů společenství dle čl. 6, odst. 14.

u)  členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení (dle čl. 1, odst. 5).

(11)  Shromáždění rozhoduje také v dalších záležitostech stanovených zákonem a těmito stanovami, nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

(12)  Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který vyhotovuje buď předsedající, nebo zvolený (event. pověřený) zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající jako ověřovatel spolu se zvoleným zapisovatelem. Zápis musí obsahovat alespoň datum a místo konání, předsedajícího, nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, přijatá usnesení (event. rozhodnutí), výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, základní informaci o průběhu jednání. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Zápisy z jednání shromáždění musí být uschovány a archivovány u výboru.

 

Čl. 8 – Usnášeníschopnost a hlasování na shromáždění

(1)  Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

(2)  Každý vlastník jednotky má při hlasování na shromáždění počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Společný zástupce spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění má při hlasování počet hlasů připadající na jednotku ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění. Nezmocní-li spoluvlastníci nebo manželé společného zástupce k výkonu práv vůči společenství, platí, že je společný zástupce nepřítomen.

(3)  Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek - členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o:

a)  způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé jednotky,

b)  vypořádání výsledku hospodaření společenství,

c)  úhradě potřebné částky v případech popsaných v čl. 15, odst. 7,

d)  modernizaci a rekonstrukci společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu nebo velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

(4)  Tříčtvrtinové většiny hlasů všech vlastníků jednotek – členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o:

a)  schválení nebo změně stanov,

b)  změně prohlášení vlastníka podle § 1166, resp. § 1169 zákona,

c)  uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle čl. 7, odst. 10, písm. r),

d)  uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,

e)  uzavření smlouvy o nájmu společných částí domu.

(5)  Souhlasu všech členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby (domu) nebo bytu a o modernizaci a rekonstrukci společných částí domu, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu nebo velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Čl. 9 - Rozhodování mimo zasedání shromáždění – per rollam

(1)  Není-li svolané shromáždění způsobilé se na svém zasedání usnášet, může výbor nebo osoba oprávněná ke svolání shromáždění rozhodnout, že do jednoho měsíce ode dne jeho konání, se hlasování o rozhodnutí (usnesení) v záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce na shromáždění, uskuteční mimo zasedání shromáždění písemnou formou způsobem per rollam.

(2)  Výbor může rozhodnout, aby namísto na zasedání shromáždění bylo rozhodováno v písemné formě mimo zasedání (per rollam) také v jednotlivých záležitostech uvedených v čl. 7, odst. 10 a 11.

(3)  V případě rozhodování per rollam zašle výbor nebo osoba oprávněná ke svolání shromáždění všem členům písemný návrh rozhodnutí, který obsahuje:

a)  úplné znění navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b)  lhůtu pro doručení písemného vyjádření vlastníka jednotky (souhlas, nesouhlas, zdržel se hlasování), která činí 21 dní ode dne, kdy byl návrh na rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníkům jednotek odeslán,

c)  písemné podklady potřebné pro posouzení navrhovaného usnesení, nebo alespoň údaj o tom, kde jsou tyto podklady zveřejněny, event. kde a kdy se lze s nimi seznámit,

d)  další údaje, určí-li tak stanovy.

(4)  K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření vlastníka jednotky adresované výboru, s uvedením dne, měsíce a roku, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. V případě, že se pro rozhodnutí vyžaduje forma notářského zápisu, musí být vyjádření vlastníka jednotky k návrhu usnesení učiněno touto formou, jinak se k němu nepřihlíží. V případě spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění podepisuje písemné vyjádření (a tedy hlasuje) zmocněný společný zástupce. K písemnému vyjádření došlému po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(5)  Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3, písm. b) výboru písemně souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(6)  Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů společenství.

(7)  Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí výbor nebo osoba oprávněná ke svolání shromáždění všem členům do 10 dní ode dne rozhodnutí per rollam. V oznámení musí být minimálně uvedeno datum rozhodnutí, úplné znění přijatého usnesení (přijatých usnesení) a výsledek hlasování ke každému usnesení.

 

Čl. 10 - Výbor

(1)  Výbor společenství (dále jen „výbor“) je kolektivním statutárním a výkonným orgánem společenství, který za svoji činnost odpovídá shromáždění.

(2)  Výbor organizuje a řídí běžnou činnost společenství a náleží mu veškerá působnost v rámci činnosti společenství, vyjma záležitostí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti shromáždění nebo záležitostí, které si shromáždění svým usnesením vyhradilo k rozhodování.

(3)  Výbor zastupuje společenství a navenek za společenství jedná svým předsedou nebo místopředsedou nebo pověřeným členem výboru. Písemné právní jednání, které činí výbor za společenství, podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, považuje se podpis místopředsedy za podpis dalšího člena výboru.

(4)  Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Výbor volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho jednání; dále volí ze svého středu místopředsedu výboru, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

(5)  Výbor má 8 členů.

(6)  Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen výboru má jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedajícího. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým rozhodnutím, důvody tohoto nesouhlasu, anebo jeho odchylný názor s odůvodněním. Člen výboru má právo zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(7)  Výbor koná svá zasedání podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Zasedání výboru organizuje, svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

(8)  Ze zasedání výboru se pořizuje zápis, který vyhotovuje buď předsedající, nebo pověřený zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající jako ověřovatel spolu se zvoleným zapisovatelem. Zápis musí obsahovat alespoň datum a místo konání, předsedajícího, přijatá rozhodnutí, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, základní informaci o průběhu jednání.

(9)  Výbor je povinen se sejít z podnětu kontrolní komise do 10 dnů od doručení tohoto podnětu k projednání nedostatků, k jejichž nápravě nedošlo na výzvu kontrolní komise uvedenou ve zprávě o výsledku provedené kontroly předané výboru, a to ani po opakované výzvě, v níž byla uvedena lhůta pro podání informace o nápravě těchto nedostatků.

(10)  Rozhodování výboru i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam) je možné pouze v případě, že s tím souhlasí všichni členové výboru. V tomto souhlasu lze také určit, ve kterých záležitostech nelze rozhodovat mimo zasedání výboru.

(11)  Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

(12)  Výbor jako statutární a výkonný orgán společenství zejména:

a)  svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání shromáždění,

b)  předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku, výroční zprávu, návrh rozpočtu pro příští období a další údaje nebo návrhy týkající se hospodaření společenství,

c)  předkládá shromáždění informační zprávu o své činnosti, výsledcích hospodaření společenství, čerpání rozpočtu, stavu příspěvků vlastníků jednotek na správu domů a pozemků a o stavu finančních prostředků společenství; pokud jsou některé činnosti správy domu a pozemku vykonávány na základě smlouvy sjednané společenstvím s jiným subjektem podle čl. 18, předkládá zprávu rovněž tento subjekt, v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě sjednané mezi společenstvím a tímto subjektem,

d)  zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění vlastníků a jeho zveřejnění na webových stránkách společenství,

e)  v souladu se zákonem a těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zajišťuje záležitosti společenství v záležitostech správy domů a pozemků a dalších činností společenství podle zákona a v souladu s těmito stanovami, zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

f)  sjednává a uzavírá smlouvy (zejména kupní, o dílo, o dodávkách, pracovní, apod.) ve věcech předmětu činnosti společenství související se zajištěním správy a provozu domů a dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, zajišťuje řádné plnění závazků a povinností vyplývajících z těchto smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetími osobami,

g)  zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

h)  na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků uzavírá nebo mění smlouvu se subjektem, který má zajišťovat pro společenství některé činnosti správy domu a pozemku,

i)  odpovídá za vedení účetnictví a zajišťuje vypracování a podání daňového přiznání, pokud má společenství povinnost je podávat,

j)  oznamuje vlastníkům jednotek na základě usnesení shromáždění výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domů a pozemků včetně výše záloh na služby spojené s užíváním jednotek,

k)  zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků a činí opatření k zajištění dluhů členů společenství na příspěvcích na správu domů a pozemků a na úhradách za služby, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,

l)  jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství, včetně práva na uplatnění návrhu na prodej jednotky v případech, uvedených v zákoně,

m)  zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek,

n)  rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu, vyjma případů, kdy jde o výlučnou působnost shromáždění; v případě náhlé havarijní situace rozhoduje vždy o provedení nezbytné opravy a jde-li o rozsah oprav spadající do výlučné působnosti shromáždění, svolá následně shromáždění, jemuž předloží zprávu o nezbytně provedených opravách k odstranění havárie,

o)  rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, vyjma případů kdy jde o výlučnou působnost shromáždění,

p)  vede seznam členů v souladu s čl. 4,

q)  zajišťuje řádné vedení a archivaci písemností společenství; po ukončení funkčního období je povinen předat kompletní soubor veškerých písemností novému výboru nebo osobě, určené shromážděním,

r)  plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku společenství vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.

(13)  Výbor stanoví místo, dny a hodiny (pravidelné), ve kterých mohou členové společenství osobně jednat se zástupcem výboru.

 

Čl. 11 - Kontrolní komise

(1)  Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn:

a)  kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti a podání vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů,

b)  nahlížet svým pověřeným členem do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od statutárního orgánu potřebné informace, vysvětlení a písemné podklady pro svoji kontrolní činnost.

(2)  Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění vlastníků, kterému podává zprávu o své činnosti a výsledcích provedených kontrol či revizí; je nezávislá na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost vykonává v souladu se stanovami a právními předpisy; zjistí-li nedostatky, upozorní na ně výbor a nejsou-li nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě shromáždění.

(3)  Kontrolní komise je volena a odvolávána shromážděním, má 4 členy. Členové kontrolní komise ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání této komise. Kontrolní komise se schází dle potřeby zpravidla každý měsíc, nejméně však 4 krát ročně.

(4)  Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u výboru jakékoliv informace a doklady o hospodaření společenství. V rámci své působnosti zejména:

a)  kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se stanovami a jinými právními předpisy,

b)  vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a výroční zprávě společenství předkládané na shromáždění,

c)  podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti shromáždění,

d)  je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání výboru; za tím účelem je oprávněna požádat výbor o zasílání pozvánek na jeho zasedání,

e)  podává výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění; následně kontroluje splnění přijatých opatření a jejich účinnost.

(5)  K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

(6)  Kontrolní komise při svém jednání přijímá stanoviska a rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Ustanovení čl. 10, odst. 6 až 8 se pro kontrolní komisi použijí obdobně.

 

Čl. 12 - Pravidla pro správu domů a pozemků

(1)  Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníkům jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek, zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou změn společných částí domu, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení sloužícího všem vlastníkům jednotek v domě. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému z vlastníků jednotek (čl. 13, odst. 1, písm. s).

(2)  Správou domu podle odst. 1 se rozumí zejména:

a)  zajišťování provozu domu a pozemku,

b)  řádná a včasná údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, jako např. rekonstrukce a modernizace a technické zhodnocení společných částí domu a pozemku včetně odstraňování havarijních stavů,

c)  zajištění revizí a oprav společných částí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, teplé užitkové vody a tepla včetně radiátorů, vzduchotechniky, plynu, výtahů, hydrantů a jejich příslušenství, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu, společného telekomunikačního zařízení, elektrických sdělovacích zařízení, technických sítí, protipožárního zabezpečení domů, hromosvodů, domovní kotelny, komínu a dalších technických zařízení domu,

d)  zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku, vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro společenství při správě domu a pozemku z jiných právních předpisů,

e)  vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domů a pozemků popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. 15 a 16,

f)  vedení evidence plateb členů společenství vybíraných dle předchozího písm. e) a nákladů vztahujících se k jednotlivým domům a pozemkům a k činnosti společenství,

g)  vedení účetnictví v souladu s právními předpisy a řádné hospodaření s finančními prostředky,

h)  vedení seznamu členů společenství,

i)  zajišťování činností uvedených v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které přicházejí v činnosti společenství v úvahu a činností vyplývajících z dalších právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu,

j)  plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím společných částí domů.

(3)  Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domů (např. dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny pro společné části domů, dodávky vody a odvod odpadní vody, odvoz pevného komunálního odpadu, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu, odklízení sněhu z chodníků apod.) V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména:

a)  vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

b)  způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

c)  vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.

(4)  Společenství může též zajišťovat činnosti související s provozováním společných částí domů, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

(5)  Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odst. 1 až 4 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.

(6)  V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona společenství dále zajišťuje zejména:

a)  včasné vymáhání plnění povinností vyplývajících ze zákona a těchto stanov nebo uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,

b)  řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,

c)  plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství nebo které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

(7)  Vzájemný vztah mezi vlastníky jednotek a společenstvím při správě domu a pozemku a při činnosti společenství a rozhodování jeho orgánů se řídí zejména ustanoveními zákona o bytovém spoluvlastnictví a těmito stanovami.

(8)  Při uplatňování oprávnění společenství a povinnosti vlastníků jednotek umožnit vstup do bytu z některého z důvodů stanovených zákonem a těmito stanovami, postupuje společenství tak, aby co nejméně omezilo vlastníka jednotky při užívání bytu, a vlastník jednotky postupuje tak, aby mohl být splněn účel, pro který je vyzván, aby umožnil přístup do bytu.

 

Čl. 13 - Pravidla pro užívání společných částí a prostor

(1)  Společnými částmi domu dle prohlášení vlastníka budovy jsou:

a)  základy včetně izolací, svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce,

b)  střecha a střešní plášť, vstupy na střechu,

c)  okna bez žaluzií na oknech a lodžiové dveře, zábradlí lodžií bez zasklení,

d)  vstupní vchodové otvory a dveře do domu,

e)  technologické šachty včetně dvířek a odnímatelných panelů umožňujících přístup do nich,

f)  rozvody elektroinstalací k hlavním jističům jednotek, rozvody slaboproudu,

g)  rozvody ústředního vytápění včetně radiátorů a všech regulačních a měřících prvků,

h)  rozvody plynu až po uzávěr před plynoměrem jednotky včetně tohoto uzávěru,

i)  rozvody kanalizace až k hranici jednotky,

j)  rozvody studené a teplé vody až po uzávěry v jednotkách včetně těchto uzávěrů a vodoměrů,

k)  rozvody odsávání a větrání včetně centrálních ventilátorů,

l)  bleskosvody, společné antény a anténní rozvody,

m)  technická zařízení ve společných částech domu, domovní zvonky a jejich rozvody,

n)  výtahy včetně strojoven a výtahových šachet,

o)  osvětlení společných částí domu,

p)  sušárny v 6. NP (4. p.) a 10. NP (8. p.) domů 1959-1962, v 2. NP (0. p.) domu 1960, mandl a kočárkárna v 1. NP (-1. p.) domu 1962, WC v 1. NP (-1. p.) domu 1960, úklidové místnosti v 1. NP (-1. p.) domů 1959-1962,

q)  sklepní prostory,

r)  schodiště a chodby včetně dveří zajišťujících přístup do společných prostor domu,

s)  lodžie a sklepní kóje označené ve schématech podlaží a poštovní schránky.

Společné části domu uvedené pod písm. p) - r) dále v textu též jako „společné prostory“ domu.

(2)  Vlastník jednotky je oprávněn užívat společné části domu spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě a jednat tak, aby dodržoval svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona a těchto stanov.

(3)  Vlastník jednotky je povinen:

a)  užívat společné části domu pouze způsobem odpovídajícím jejich povaze a jejich obvyklému užívání, dodržovat přitom zásady bezpečnosti a ochrany zdraví osob a protipožární bezpečnosti,

b)  dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel pro užívání společných částí a prostor.

(4)  Právo užívat společné části domu uvedené v odst. 1, písm. s) má vždy ten spoluvlastník těchto společných částí, který vlastní jednotku, z níž je lodžie přístupná a je uvedena ve vymezení konkrétní jednotky. Na základě tohoto vymezení má právo užívat k jednotce i příslušnou sklepní kóji a dále právo užívat k jednotce příslušnou poštovní schránku.

(5)  Právo užívat některé společné části domu uvedené v odst. 1 pro individuální potřeby vlastníka jednotky nebo jiného subjektu lze udělit pouze na základě rozhodnutí shromáždění. Jedná se zejména o umístění technických zařízení na obvodovém nebo střešním plášti, reklamních nosičů na fasádě, kabelových nebo jiných rozvodů v technologických šachtách apod. V takovém případě výbor předloží shromáždění ke schválení příslušný dokument specifikující veškeré podmínky a vymezení rozsahu udělovaného práva.

(6)  V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí domu porušuje obvyklý způsob jejich užívání anebo jinak užívá společné části domu v rozporu s obvyklým užíváním, k němuž je oprávněn každý vlastník jednotky, vyzve jej výbor k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po marném uplynutí této lhůty bude výbor postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.

(7)  Vlastník jednotky není oprávněn umisťovat ve společných prostorách domu jakékoliv předměty. Pokud by tak učinil, je oprávněno společenství po předchozí výzvě takové předměty ze společných částí odstranit a vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené.

(8)  Vlastník jednotky je povinen zajistit, aby po společných prostorách domu volně nepobíhala žádná jím chovaná zvířata nebo zvířata osob, které bydlí nebo jsou na návštěvě v bytě vlastníka jednotky. Pokud tato zvířata znečistí společné prostory domu, je povinen na svůj náklad zajistit úklid tohoto znečištění.

(9)  Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníků, které způsobí vlastník jednotky sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, je povinen odstranit na své náklady.

(10)  Velikost spoluvlastnického podílu každého vlastníka jednotky na společných částech budovy se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky tohoto vlastníka k celkové ploše všech jednotek v budově. Povinnost podílet se na opravách a údržbě všech společných částí budovy mají všichni spoluvlastníci společných částí budovy.

 

Čl. 14 - Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

(1)  Společenství sestavuje na každé účetní období rozpočet. Účetním obdobím se rozumí kalendářní rok.

(2)  Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je vyrovnanost rozpočtu a použití prostředků pouze na účel, na který byly určeny, tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější.

(3)  V rozpočtu se stanoví výše předpokládaných provozních nákladů (kalkulace) souvisejících s vlastní činností týkající se správy domu a pozemku kromě nákladů na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace. Při stanovení výše těchto nákladů se vychází zejména ze skutečnosti jednotlivých druhů nákladů v předchozích obdobích s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen, ke smluvním ujednáním s dodavateli a případně i  ke změně v druzích nákladů pro budoucí období.

(4)  Stanoví se předpokládaná potřeba běžných oprav a údržby na základě zkušeností s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším potřebám v běžném období.

(5)  Stanoví se plán potřebných oprav většího rozsahu, případně rekonstrukcí nebo modernizací a stavebních úprav. Kromě toho se vezme v úvahu i potřeba očekávaných oprav většího rozsahu s ohledem na stáří domu, které se mohou v budoucnu v delším časovém horizontu předpokládat v důsledku opotřebení časem.

(6)  Rozpočet nákladů pod bodem 3 a 4 se stanoví na roční období.

(7)  Rozpočet nákladů uvedených pod bodem 5 se stanoví na delší než roční období a z něj se s přihlédnutím k celkovému objemu stanoví podíl na jeden rok.

(8)  Společenství může na krytí potřebných oprav a technického zhodnocení společných částí domu uzavřít smlouvu o úvěru. Výši a podmínky úvěru schvaluje shromáždění (čl. 7, odst. 10, písm. q).

 

Čl. 15 - Pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku

(1)  Vlastníci jednotek jako členové společenství jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle součtu velikosti podlahové plochy jednotky (svého spoluvlastnického podílu) a společné části domu sloužící k výlučnému užívání vlastníka (dle čl. 13, odst. 1, písm. s a odst. 4), pokud shromáždění nerozhodne jinak.

(2)  Příspěvky dle odst. 1 platí vlastníci jednotek formou záloh na účet společenství do 15. dne v kalendářním měsíci. Spolu s tím platí také zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

(3)  V případě prodlení s peněžitým plněním příspěvku dle odst. 2, které přesahuje 10 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník zaplatit úrok z prodlení, který činí za každý den 1 ‰ z dlužné částky, nejméně však 50 Kč za každý i započatý měsíc.

(4)  Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.

(5)  Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, společenství doloží nabyvateli potvrzení, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou z převodce na nabyvatele, případně, že takové dluhy nejsou. Nabyvatel vlastnického práva ručí společenství za dluhy, které na něho přešly.

(6)  Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domů a pozemků za každý kalendářní rok předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky a vypořádání případného výsledku hospodaření. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se s vlastníky jednotek nevypořádává a převádí se do následujícího roku.

(7)  V případě nedostatečné výše finančních prostředků na bankovním účtu společenství, a pokud bude nutno provést opravy společných prostor bezodkladně s ohledem na havarijní stav budovy, jsou vlastníci jednotek povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu dle odst. 1. Částku a termín splatnosti stanoví výbor společenství po projednání na shromáždění.

 

Čl. 16 - Rozúčtování nákladů na služby

(1)  Náklady na služby spojené s užíváním jednotek hradí vlastníci jednotek buď podle měřidel spotřeby nebo podle počtu osob užívajících jednotku nebo za jednotku, pokud shromáždění nerozhodne jinak. Jejich rozúčtování se provádí následovně:

a)  dodávka vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) podle poměru odečtených hodnot na měřidlech podružných vodoměrů,

b)  dodávka tepla pro ohřev vody podle poměru odečtených hodnot na měřidle podružného vodoměru pro teplou vodu s podílem dle podlahové plochy,

c)  dodávka tepla pro vytápění podle poměrových měřidel tepla s podílem dle podlahové plochy,

d)  úklid společných prostor v domě podle počtu osob užívajících jednotku,

e)  provoz a údržba výtahu podle počtu osob užívajících jednotku,

f)  spotřeba elektrické energie ve společných prostorách v domě podle počtu osob užívajících jednotku,

g)  odvoz komunálního odpadu podle počtu osob užívajících jednotku,

h)  umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu na každou jednotku stejně,

i)  další služby sjednané mezi společenstvím a vlastníky jednotek na základě rozhodnutí shromáždění.

(2)  Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby přímo na účet společenství vlastníků do 15.  dne v měsíci spolu s příspěvky (zálohami) na správu domu a pozemku.

(3)  V případě prodlení s peněžitým plněním zálohových plateb na služby spojené s bydlením, které přesahuje 10 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník zaplatit poplatek z prodlení, který činí za každý den 1 ‰ z dlužné částky, nejméně však 50 Kč za každý i započatý měsíc.

(4)  Vlastník jednotky (společný zástupce v případě jednotky ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

(5)  Výši měsíčních záloh na jednotlivé služby určí výbor jako měsíční podíl dle skutečných nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím k předpokládaným cenám běžného roku, na který se zálohy platí. Výbor má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Vlastník má právo požadovat úpravu výše záloh ze stejného důvodu jako v předchozí větě.

(6)  Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí a doručuje výbor (případně na základě uzavřené smlouvy správce) jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení. Vlastník jednotky může případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb předložit neprodleně po doručení vyúčtování, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení. Po této lhůtě je nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování záloh s jednotlivými vlastníky splatný do 2 kalendářních měsíců.

(7)  Při změně vlastníka jednotky jsou k datu předání jednotky původní a nový vlastník povinni sepsat protokol o předání jednotek s uvedením údajů o stavu měřidel dokládajících spotřebu tepla, teplé a studené vody, a předat ho bez zbytečného odkladu výboru. Na základě v tomto protokolu uvedených údajů bude provedeno vypořádání a zúčtování plateb za služby k datu předání jednotky. V případě nedodržení uvedeného postupu bude vyúčtování za celý kalendářní rok předáno novému vlastníkovi a vypořádání si nový a původní vlastník provedou sami mezi sebou.

 

Čl. 17 - Majetek a hospodaření společenství

(1)  Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy na úhradu služeb spojených s užíváním jednotek, dále na tvorbu dlouholetých zdrojů na rozsáhlé opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí domů plánované v budoucích letech a dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

(2)  Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domů a pozemků, návrhy na rozúčtování cen služeb placené členy společenství a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství.

(3)  Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které nabude společenství, může užívat jen k účelům uvedeným v ustanoveních o bytovém spoluvlastnictví zákona a těchto stanovách. Výbor může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění.

(4)  Výbor je povinen uplatňovat a vymáhat včasné plnění povinností vyplývajících ze zákona nebo uložených členům společenství příslušným orgánem společenství. Dále je povinen uplatňovat a vymáhat plnění závazků třetích osob vůči společenství.

(5)  Nedodrží-li vlastník jednotky některé z ustanovení, obsažených v těchto stanovách, upozorní společenství písemně vlastníka na možnost podání soudní žaloby proti němu. Nedojde-li nejpozději do jednoho měsíce ode dne upozornění k nápravě, následuje podání žaloby prostřednictvím společenstvím zmocněného zástupce.

(6)  Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím jejich podílům na společných částech a ve stejném poměru ručí za závazky společenství.

 

Čl. 18 - Zajišťování správy domů a dalších činností na základě smlouvy se správcem

1)   Pokud shromáždění rozhodne dle čl. 7, odst. 10, písm. j) o ustanovení správce, může společenství provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domů a pozemků zajišťovat na základě smlouvy s tímto správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

2)   Smlouva se správcem obsahuje zejména:

a)  vymezení činností, které bude správce vykonávat,

b)  způsob spolupráce společenství a správce, zejména způsob předávání a přebírání písemností spojených se správou domů,

c)  určení termínů a výše finančních prostředků, které bude společenství správci pravidelně svěřovat na správu domů a pozemků a na úhradu služeb formou zúčtovatelné zálohy,

d)  určení odměny správci za vykonávané činnosti,

e)  určení způsobu hospodaření s finančními prostředky dle písm. c) a s dalšími finančními prostředky poskytovanými společenstvím, včetně jejich evidence,

f)  povinnost správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domů a pozemků a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství.

g)  povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

h)  povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků svěřených správci a o stavu společných částí domů, jakož i o jiných významných skutečnostech,

i)  povinnost správce před ukončením jeho činnosti provést vypořádání svěřených finančních prostředků, podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru všechny písemné materiály o správě domů a své činnosti,

j)  další náležitosti stanovené shromážděním.

3)  Změny osoby správce schvaluje shromáždění.

4)  Uzavřením smlouvy se správcem dle tohoto článku není dotčena působnost a odpovědnost společenství za zajišťování činnosti podle zákona a těchto stanov, ani není dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a z těchto stanov.

 

Čl. 19 - Zrušení a zánik společenství nebo bytového spoluvlastnictví

(1)  Společenství se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě.

(2)  Při zrušení společenství se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství, a to včetně nevypořádaných závazků společenství, přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru velikosti spoluvlastnických podílů každého vlastníka jednotky na společných částech.

(3)  Vlastníci jednotek se mohou dohodnout o přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví nemovité věci. Bytové vlastnictví se změní v podílové spoluvlastnictví zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Potom je velikost spoluvlastnických podílů každého spoluvlastníka rovna velikosti podílu, jakou měl vlastník jednotky na společných částech.

(4)  Má-li ke všem jednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a prohlásí-li v písemné formě, že mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, bytové vlastnictví zanikne zápisem do katastru nemovitostí.

(5)  Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení bytového spoluvlastnictví souhlas osoby oprávněné z věcného břemene v písemné formě.

(6)  Společenství zaniká výmazem z rejstříku společenství vlastníků.

 

Čl. 20 - Závěrečná ustanovení

(1)  Došlo-li ke změně skutečností uvedených v prohlášení vlastníka (§ 1166 zákona), vyhotoví výbor bez zbytečného odkladu jeho úplné znění a založí jej do sbírky listin ve veřejném rejstříku a do katastru nemovitostí.

(2)  Nevyplývá-li z ostatních ustanovení zákona, nebo z těchto stanov něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení zákona o spolku (§§ 210 až 302), kromě ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských schůzích a náhradní členské schůzi.

(3)  Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., a souvisejících předpisů, zejména nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

(4)  Tyto stanovy byly schváleny shromážděním dne 3. 12. 2014 jako změny dosavadních stanov. Nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2015.