Výbor (statutární orgán)

Výbor společenství je kolektivním statutárním a výkonným orgánem společenství, který za svoji činnost odpovídá shromáždění. Výbor organizuje a řídí běžnou činnost společenství a náleží mu veškerá působnost v rámci činnosti společenství, vyjma záležitostí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti shromáždění nebo záležitostí, které si shromáždění svým usnesením vyhradilo k rozhodování.

Společenství vlastníků jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. Za výbor jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru, nebo písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy nebo místopředsedy a s ním jednoho dalšího člena výboru.

Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním vlastníků, ze svého středu si volí a odvolávají předsedu a místopředsedu výboru. Funkční období výboru končí 31.3.2024.


předseda výboru: Bc. Jan Flek
místopředseda výboru: Ing. Libor Křivka
členové výboru: Naděžda Konečná
 Karel Kaucký
 Ing. Martin Illek
SVJ Píškova > Orgány SV > Výbor (statutární orgán)