Podmínky pro vydávání bezkontaktních čipů

Čl. 1 - Obecné podmínky

1)  Bezkontaktní čipy systému kontroly vstupu (dále jen „čipy“) jsou určeny pro zajištění režimového vstupu do bytových domů Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 (dále jen „SV“).

2)  Čipy se vydávají oprávněným žadatelům v kanceláři SV (Píškova 1961, zadní vchod) v úředních hodinách.

3)  Žadatelem o vydání čipu může být osoba uvedená v evidenčním listu bytové jednotky nebo subjekt dle příslušné smlouvy. Při vydání čipu je žadatel povinen prokázat svoji totožnost a to předložením občanského průkazu nebo jiného platného osobního dokladu.

4)  Čip je možné žadateli vydat pouze pro potřeby vstupu do bytových domů SV osobám a subjektům uvedeným v následujícím čl. II (dále jen „držitel“).

5)  Držitel čipu je povinen chránit čip před jeho poškozením, zabránit jeho zneužití a ukládat jej na bezpečném místě.

Čl. 2 - Oprávnění držitelé čipů

1)  Osoba, která je nahlášena a evidována jako uživatel bytové jednotky podle evidenčního listu.

2)  Osoba blízká evidovanému uživateli bytové jednotky (nebydlící děti či příbuzní a další osoby opakovaně docházející za uživatelem bytu) s omezením na počet 3 kusů.

3)  Nájemce nebytového prostoru dle podmínek nájemní smlouvy.

4)  Subjekt, který poskytuje služby SV (správa a údržba objektu) na základě příslušné smlouvy.

5)  Další osoba nebo subjekt, kterým je z provozních důvodů nutné umožnit přístup do budovy, pouze po schválení výborem SV.

Čl. 3 - Poplatek za vydání čipu

1)  Vydání čipu je zpoplatněno následovně:

a)  základní sazba 100 Kč platí pro čipy vydané žadatelům dle předchozího čl. II,

b)  zvýšená sazba 500 Kč platí pro čipy vydané žadatelům dle čl. II, odst. 2) nad stanovený počet 3 kusů.

2)  V případě zpětného vrácení funkčního a nepoškozeného čipu je poplatek uhrazený za vydání čipu vrácen zpět původnímu žadateli v plné výši.

3)  Nefunkční čip bez zjevného vnějšího poškození bude jeho držiteli vyměněn bezúplatně.

4)  Výměna čipu vykazujícího evidentní známky vnějšího poškození (vryp, proražení, zlomení apod.) a vydání čipu náhradou za ztracený či ukradený bude provedeno za poplatek dle odst. 1) tohoto článku.

Čl. 4 - Ztráta nebo krádež čipu

1)  V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži čipu nebo hrozí-li z jakéhokoli důvodu jeho zneužití, je držitel čipu povinen o tom ve vlastním zájmu neprodleně informovat výbor SV osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

2)  Při oznámení ztráty nebo krádeže čipu je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné daný čip identifikovat (číslo vchodu a bytu, číslo čipu), případně uvést podezření z jeho zneužití. Držitel odpovídá za škody způsobené zneužitím čipu neoprávněnou osobou do okamžiku, kdy ztrátu nebo krádež prokazatelně ohlásil.

3)  Po ohlášení ztráty nebo krádeže čipu bude provedena deaktivace čipu.

Podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipů byly schváleny na shromáždění společenství vlastníků dne 17. 10. 2018 a nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2018.

SVJ Píškova > Dokumenty > Interní předpisy > Podmínky pro vydávání bezkontaktních čipů