Provozní řád koláren

Čl. 1 - Základní ustanovení

1)  Tento provozní řád se vztahuje na úložiště jízdních kol (dále jen „kolárna“) spravované Společenstvím vlastníků Píškova 1959-1962 (dále jen „správce“). Jeho ustanovení jsou závazná pro uživatele koláren a jejich správce a upravuje pravidla, podmínky a způsob užívání koláren.

2)  Uživateli koláren jsou pouze vlastníci bytů a to na základě písemné dohody o užívání kolárny.

3)  Kolárny jsou v každém domě u hlavního vchodu v přízemí (-1.p., 1.NP) v místnostech 1959/103, 1960/105, 1961/102 a 1962/104 (zádveří u poštovních schránek vpravo).

4)  Správce nenese hmotnou odpovědnost za škody způsobené poškozením nebo odcizením uložených jízdních kol, za něž si jako za svůj majetek plně odpovídá sám uživatel kolárny.

Čl. 2 - Funkce kolárny

1)  Kolárna je určena k uložení jízdních kol ve stavebně vymezeném prostoru, kterým jsou samostatné uzamykatelné místnosti opatřené bezpečnostní mříží a vybavené speciálními držáky na zavěšení kola.

2)  Kolárna je určena výhradně pro uložení jízdních kol. Není zde dovoleno ukládání jiných sportovních prostředků ani jakýchkoli jiných věcí a předmětů.

3)  Jízdní kola lze ukládat pouze do závěsných držáků, není dovoleno jejich umístění volně v prostoru kolárny opřením o jiná kola nebo o zeď.

Čl. 3 - Povinnosti uživatelů kolárny

1)  Seznámit se s tímto provozním řádem, respektovat ho a dodržovat jeho podmínky.

2)  V souladu s dohodou o užívání kolárny řádně a včas hradit náklady na služby spojené se zajištěním uložení jízdních kol a provozováním kolárny.

3)  Jízdní kolo ukládat na závěsný držák tak, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění nebo pádu. K uložení kola používat výhradně držák, jehož identifikace je uvedená v dohodě o užívání kolárny.

4)  S jízdním kolem v prostoru kolárny manipulovat se zvýšenou opatrností a být šetrný k ostatním uloženým kolům tak, aby nedošlo k jejich poškození.

5)  Při odchodu z kolárny zhasnout světlo a řádně zamknout bezpečnostní mříž a vstupní dveře.

6)  S přiděleným klíčem od kolárny zacházet tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití jinou osobou.

7)  Veškeré závady, poškození a nedostatky bez zbytečného odkladu hlásit správci.

Čl. 4 - Povinnosti správce kolárny

1)  Vykonávat správu kolárny v souladu s její funkcí, zajišťovat její bezproblémový provoz a vést řádnou evidenci jejích oprávněných uživatelů.

2)  Dbát na dodržování provozního řádu kolárny všemi uživateli a informovat je o všech důležitých skutečnostech z hlediska provozu kolárny.

3)  Poskytovat potřebnou součinnost uživatelům kolárny zejména při řešení vzniklých problémů spojených s provozem kolárny.

Čl. 5 – Přidělování míst v kolárnách

1)  Jednotlivá místa v kolárně jsou označena identifikačními štítky a vymezena jsou vždy jedním závěsným držákem pro jedno jízdní kolo.

2)  Místo přiděluje správce kolárny na základě žádosti vlastníka bytu až do vyčerpání kapacity kolárny. Vlastník bytu se stává oprávněným uživatelem kolárny na základě písemné dohody o užívání kolárny uzavřené se správcem, jejíž znění je v příloze tohoto provozního řádu.

3)  Správce informuje vlastníky bytů o volných místech v kolárně a o termínu, v němž je možné podat žádost o jejich přidělení.

4)  S ohledem na omezenou kapacitu koláren v případě vyššího počtu doručených žádostí než je volných míst, jsou uživatelé určováni anonymizovaným vícekolovým losováním. V každém kole je losováno vždy k jedné bytové jednotce žadatele pouze jedno místo pro uložení jednoho kola a to až do vyčerpání kapacity kolárny.

Čl. 6 – Úhrada služeb spojených s užíváním koláren

1)  Výši úhrady za služby spojené se zajištěním uložení jízdních kol a provozováním koláren schvaluje shromáždění vlastníků na návrh správce koláren.

2)  Úhrada za služby spojené se zajištěním uložení jízdních kol a provozováním koláren je uživateli kolárny vyúčtována prostřednictvím předpisu na výpočtovém listu k bytové jednotce, jejímž je vlastníkem.

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

1)  Provozní řád koláren jsou povinni dodržovat všichni uživatelé koláren a nejsou jím dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných obecně závazných předpisů a norem.

2)  Porušení tohoto provozního řádu je nedodržením povinnosti člena společenství vlastníků podle čl. 5, odst. 3), písm. a) stanov Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 a při zjednání nápravy správce postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov.

3)  Správce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu. Při opakovaném porušování jeho podmínek je správce oprávněn dohodu o užívání kolárny s uživatelem ukončit.

4)  Provozní řád koláren je zveřejněn vyvěšením u vstupů do jednotlivých koláren a v elektronické podobě umožňující vzdálený přístup na webu společenství vlastníků – www.svpiskova.cz.

5)  Tento řád byl schválen hlasováním per rollam dne 31. 8. 2016 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.

 

Příloha: Dohoda o užívání kolárny 


Dohoda o užívání kolárny

Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 24289086, bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 252393218/0300

jednající: ……………………….., (místo-) předseda výboru

               ……………………….., člen výboru

(dále jen „správce“)

a

jméno a příjmení

RČ: ……………../…..…., trvale bytem ……………………………..

číslo bytu: ……/….

(dále jen „uživatel“)

I. Předmět a účel

Touto dohodou správce poskytuje uživateli za účelem uložení       jízdních kol prostor kolárny nacházející se v přízemí domu Píškova NP ……..…… vymezený závěsnými držáky s identifikací          ,          .

II. Doba trvání

1.  Prostor specifikovaný v č. I. se uživateli poskytuje a dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od …………….

2.  Právo na užívání prostoru uvedeného v čl. I dle této dohody skončí:

a)  písemnou dohodou obou stran,

b)  zánikem členství uživatele ve Společenství vlastníků Píškova 1959-1962,

c)  výpovědí ze strany správce v případě porušování provozního řádu kolárny uživatelem s výpovědní lhůtou 1 měsíc,

d)  výpovědí jednou ze stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Výpovědní lhůta dle písm. c) a d) počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

3.  Při ukončení užívání kolárny je uživatel povinen vyklidit z prostoru kolárny uložené (-á) jízdní kolo (-a) a to nejpozději ke dni skončení doby užívání. V případě, že tak uživatel neučiní, vyklizení provede správce na náklady uživatele.

III. Úhrada služeb

1.  Uživatel bude správci hradit náklady za služby spojené s provozováním koláren a zajištěním uložení      jízdních kol.

2.  Celková úhrada nákladů za služby spojené s provozováním koláren a uložení kol dle této dohody je dána součinem počtu kol dle předchozího odstavce a nákladů za služby spojené s provozováním koláren a uložením jednoho jízdního kola, které jsou stanoveny usnesením shromáždění vlastníků, a činí ….… Kč/měs.

3.  Úhrada nákladů dle předchozího odstavce za daný měsíc je součástí plateb předepsaných na výpočtovém listu vystaveném k číslu bytu uživatele.

IV. Obecná ustanovení

1.  Uživatel a správce jsou povinni řídit se provozním řádem.

2.  Podpisem této dohody uživatel potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem kolárny.

3.  Uživatel se zavazuje, že v případě škody způsobené vlastním zaviněním na majetku správce, uhradí veškeré náklady spojené s jejím odstraněním.

4.  Správce nenese hmotnou odpovědnost za jízdní kolo (-a) uložené (-á) v prostoru kolárny s výjimkou škody způsobené provozem budovy.

V. Závěrečná ustanovení

1.  Tato dohoda může být změněna pouze novou písemnou dohodou obou jejich účastníků.

2.  Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží uživatel a jedno správce.

3.   Oba účastníci dohody prohlašují, že si ji před podpisem přečetli a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena podle jejich vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

V Praze dne: …......................

 

…...............................................                                           …...............................................

                   uživatel                                                                                     správce

SVJ Píškova > Dokumenty > Interní předpisy > Provozní řád koláren